Algemene Voorwaarden

LENA THE FASHION LIBRARY

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LENA the fashion library, hierna te noemen “LENA” c.q. verkoper/verhuurder. Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid als huurder/ koper/ afnemer.

Artikel 1. Membership

1.1 Huurder dient een membership te hebben alvorens partijen huurovereenkomsten via een abonnement of andersoortige leenovereenkomst kunnen sluiten.

1.2 Inschrijven voor een membership vindt uitsluitend plaats middels een door de verhuurder te verstrekken inschrijfformulier. Het membership is voltooid nadat het inschrijfformulier is geaccepteerd door verhuurder en eenmalig €10,- is voldaan door huurder.

1.3 Een membership is strikt persoonlijk, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huurder is aansprakelijk voor schade (e.d.) ontstaan als gevolg van het onrechtmatig gebruik van het membership.

1.4 Een membership kan door de verhuurder zonder opgave van redenen worden geweigerd.

1.5 De duur van een membership wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging van partijen.

1.6 Opzegging door verhuurder is mogelijk zonder opgave van redenen onverminderd de overige rechten van verhuurder uit de wet en de overeenkomst.

1.7 De beëindiging vindt plaats nadat de huurder dit schriftelijk/ per email heeft doorgegeven.

1.8 De huurder is verantwoordelijk voor de correctheid van persoonsgegevens (in het persoonlijke online account) van de huurder.

1.9 Wijzigingen van persoonsgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven.

1.10 Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan LENA niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Gedurende de periode van een membership kunnen partijen huurovereenkomsten bestaande uit een abonnement of one-time lenen aangaan.

2.2 Verhuurder kan verlangen dat een geldig legitimatiebewijs wordt getoond.

2.3 Een huurovereenkomst kan zowel online via www.lena-library.com, als in de library aan de Westerstraat 174h in Amsterdam worden aangegaan.

Artikel 3. VERANTWOORDELIJKHEID EN ZORG GELEENDE KLEDINGSTUKKEN

3.1 Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en verzorgen.

3.2 Huurder dient zich aan de gestelde wasvoorschriften te houden.

3.3 Het beoordelen van de status van het gehuurde via het online leensysteem zal na ontvangst van het pakket bij LENA op de hoofdvestiging geschieden door de verhuurder. De huurder heeft middels een formulier zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen e.d. aan te geven.

3.4 Het is mogelijk een laundry service aan het abonnement toe te voegen. Tegen een vergoeding van €10,- per maand mogen alle geleende items ongereinigd geretourneerd worden. LENA is dan verantwoordelijk voor de reiniging. Deze kosten zullen ook per automatische incasso worden afgeschreven.

3.5 Voor een eenmalig wasbeurtje wordt €2 per item in rekening gebracht. LENA is dan verantwoordelijk voor de reiniging. Tevens zal hiervoor geen ‘ongelukje’ in rekening worden gebracht.

Artikel 4. VERGOEDING/BOETE BIJ BESCHADIGING GELEENDE ITEMS

4.1 Over wat de huurder met punten leent, heeft zij het recht om drie maal per kalenderjaar het gehuurde kosteloos met een ‘ongelukje’ retour te brengen. Onder een ‘ongelukje’ worden herstelbare beschadigingen aan het verhuurde verstaan. LENA heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als ongelukje geldt en wat niet. (Voorbeelden herstelbaar ongelukje: naad los, afgevallen knoop, klein gaatje op onopvallende plek, vlek. Slijtage wordt niet gezien als een ongeluk.) 4.2 Na deze drie ‘ongelukjes’ wordt er 25% van de verkoopprijs van het gehuurde (met punten) in rekening gebracht voor retours met een herstelbare beschadiging.

4.3 Wanneer een item uit de exclusieve collectie (abonnement + bijbetaling), of via het 1-time model geleend wordt geldt een boete van 10% van de verkoopprijs voor een herstelbare beschadiging. Hier zijn geen ongelukjes van toepassing.

4.4 Bij het retourneren van het gehuurde met een onherstelbare beschadiging wordt 50% van de originele verkoopprijs in rekening gebracht bij de huurder. LENA heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als onherstelbaar geldt en wat niet. (Voorbeelden onherstelbaar ongelukje: vlek op een opvallende plek, gat of scheur die niet onopvallend te repareren is. Onherstelbare ongelukken worden toegekend aan items die worden afgekeurd om verder uit te kunnen uitlenen/verkopen.)

4.5 Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder 100% van de verkoopprijs van gehuurde aan verhuurder verschuldigd.

Artikel 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HUURDER OVEREENKOMST ABONNEMENT

5.1 Betalingen van abonnementen verlopen maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een e-mandate SEPA machtiging (elektronische machtiging) tijdens het afsluiten van het abonnement. Vervolgens wordt het account van de huurder direct geactiveerd.

5.2 De hoogte van de huursom is afhankelijk van het soort abonnement.

5.3 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

5.4 Huurder heeft het recht, binnen het aantal punten van het gekozen abonnement, onbeperkt te wisselen in de bibliotheek aan de Westerstraat 174h in Amsterdam.

5.5 Huurder heeft het recht om gebruik te maken van de online service, waarbij kosteloos online reserveringen gedaan kunnen worden, welke binnen één week dienen te worden opgehaald op de Westerstraat 174h. (Wanneer de huurder reeds gebruik maakt van het offline abonnementen systeem met een laag of midden abonnement, moet een upgrade gedaan worden wanneer er gewenst wordt gebruik te maken van de online service. Huurders met een hoog abonnement kunnen direct gebruik maken van het online systeem.)

5.6 Wanneer het item niet binnen deze week wordt opgehaald wordt een boete van €5 in rekening gebracht.

5.7 Huurder heeft het recht om 1 maal per maand gratis te wisselen bij een aangesloten swap.point. Voor meer wissels in een maand wordt een bedrag van €2.50 per keer in rekening gebracht. Items dienen binnen 1 week te worden opgehaald bij het gekozen swap.point.

5.8 Wanneer het item niet binnen 1 week wordt opgehaald bij het swap.point wordt een boete van €5 in rekening gebracht en wordt het item geretourneerd aan LENA.

5.9 Looptijd van een abonnement is minimaal 3 maanden en loopt na deze periode stilzwijgend door. Het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij we een opzegtermijn hanteren van 1 maand.

5.10 Huurder kan het abonnement ten alle tijden naar boven bijstellen.

5.11 Huurder kan het abonnement, na de minimale contractperiode van 3 maanden, ten alle tijden naar beneden bijstellen.

5.12 De overeenkomst eindigt door een opzegging (per email: info@lena-library.com / formulier) met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en inlevering van het gehuurde bij verhuurder en de daarop volgende acceptatie van verhuurder.

5.13 Indien het gehuurde niet voor het einde van de huurovereenkomst is ingeleverd, is huurder een boete verschuldigd van €2,- per dag per item.

Artikel 6. RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER OVEREENKOMST ABONNEMENT ICM EXCLUSIEVE COLLECTIE (ABO+)

6.1 Naast een small, medium of large abonnement kunnen items uit de exclusieve collectie van LENA geleend worden tegen bijbetaling.

6.2 Betaling verloopt maandelijks middels automatische incasso. De betaling wordt opgeteld bij de standaard maandelijkse kosten van een abonnement.

6.3 Er worden alleen extra kosten in rekening gebracht wanneer gebruik gemaakt wordt van de exclusieve collectie.

6.4 De standaard huurperiode van het gehuurde is 1 maand. Mocht het gehuurde niet binnen 1 maand geretourneerd zijn, wordt de huurperiode automatisch met 1 maand verlengt. Kosten hiervoor worden achteraf per automatische incasso in rekening gebracht.

6.5 De huurder ontvangt maandelijks een factuur met overzicht van de gemaakte kosten, welke middels de incasso worden afgeschreven.

6.6 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

Artikel 7. RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER OVEREENKOMST 1-TIME

7.1 Betaling van een 1-TIME leenovereenkomst verloopt middels automatische incasso. Verrekeningen gaan in termijnen van 1 maand.

7.2 Er worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer gebruik gemaakt wordt van de 1-TIME service.

7.3 De standaard huurperiode van het gehuurde is 1 week. Mocht het gehuurde niet binnen 1 week geretourneerd zijn, wordt de huurperiode automatisch met 1 week verlengt. Kosten hiervoor worden per automatische incasso in rekening gebracht. We rekenen de termijn tot en met de dag van retourneren.

7.4 De huurder ontvangt maandelijks een factuur met overzicht van de gemaakte kosten, welke middels de incasso worden afgeschreven.

7.5 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door LENA geleverde zaken blijven eigendom van LENA tot aan het moment van voldoen van de totale verkoopsom door de huurder/koper.

8.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van LENA is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen.

Artikel 9. AANBOD

9.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mondelinge danwel telefonisch mededelingen of via e-mail verstrekt door LENA met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. LENA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal LENA passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

9.2 LENA kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 10. PRIJZEN EN BETALINGEN

10.1 Alle door LENA vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

10.2 LENA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

10.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land.

10.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

10.5 Koop orders via de webshop kunnen middels iDeal en Paypal worden betaald. Leen orders per automatische incasso.

Artikel 11. VERZENDKOSTEN

11.1 Het ophalen en retourneren van items op de Westerstraat 174h in Amsterdam is kostenloos.

11.2 Het ophalen en retourneren van items via een van onze aangesloten swap.points kost €2.50 per keer.

11.3 Voor verzending per post gelden de reguliere verzendkosten, heen en terug. Deze worden bij huurder in rekening gebracht.

11.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 12. LEVERING

12.1 Bij koop orders levert LENA wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van Post NL/DHL/DPD.

12.2 Bij ontvangst van betaling voor 15.00 uur (behalve op zaterdag, zondag en dinsdag) versturen wij de bestelling dezelfde dag nog. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

12.3 Bij een leen order gelden de levertijden zoals aangegeven in de lever schema’s van de swap.points, tenzij per post geleend wordt. Hier worden dezelfde richtlijnen aangehouden als bij een kooporder.

12.4 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

12.5 LENA is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door LENA bekostigd

12.6 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 13. RETOURBELEID

13.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat met aangehecht prijskaartje terug zijn bij LENA the fashion library. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland.

13.2 Het totaalbedrag (aankoopbedrag + verzendkosten heen) van de order wordt, nadat het proces van artikel 13.1 goed is verlopen, teruggestort op de rekening van de koper. Verzendkosten voor retour zijn dus voor de klant.

13.3 LENA behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 14. ADMINISTRATIE

14.1 Inzake alle geschillen levert de administratie van LENA volledig bewijs op tussen partijen behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 LENA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LENA.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. SLOTBEPALING

17.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.