Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de vestigingen van LENA the fashion library, hierna te noemen “LENA” c.q. verkoper/verhuurder. Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid als huurder/ koper/ afnemer.

1. MEMBERSHIP

1.1  Huurder dient een membership te hebben alvorens partijen huurovereenkomsten via een abonnement of strippenkaart kunnen sluiten

1.2  Inschrijven voor een membership vindt uitsluitend plaats middels een door de verhuurder te verstrekken inschrijfformulier. Het membership is voltooid nadat het inschrijfformulier is geaccepteerd door verhuurder en eenmalig €10,- is voldaan door huurder. Na voltooing ontvangt de huurder ten bewijze van verhuurder een inschrijvingsbewijs, de LENA biebpas, hierna ook wel ‘biebpas’ te noemen.

1.3  De biebpas is strikt persoonlijk, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het (on)rechtmatig gebruik van de biebpas.

1.4  In geval van diefstal/ verlies van de biebpas blijft huurder aansprakelijk voor genoemde schade tot het moment waarop de verhuurder door huurder van de diefstal/verlies op de hoogte is gesteld .

1.5  Aan een vervangende biebpas zijn €5,- aan kosten verbonden.

1.6  Het uitlenen van de biebpas aan derden is niet toegestaan.

1.7  Een membership kan door de verhuurder zonder opgave van redenen worden geweigerd.

1.8  De duur van een membership wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging van partijen.

1.9  Opzegging door verhuurder is mogelijk zonder opgave van redenen onverminderd de overige rechten van verhuurder uit de wet en de overeenkomst.

1.10  De beëindiging vindt plaats nadat de biebpas door huurder bij verhuurder is ingeleverd ten bewijze waarvan huurder een uitschrijvingsbewijs ontvangt.

2. WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS

2.1  Wijzigingen van persoonsgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven

2.2  Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan LENA niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1  Gedurende de periode van een membership kunnen partijen huurovereenkomsten bestaande uit een abonnement of strippenkaart aangaan.

3.2  Verhuurder kan verlangen dat een geldig legitimatiebewijs wordt getoond.

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HUURDER OVEREENKOMST ABONNEMENT

4.1 Betaling van abonnementen verlopen maandelijks middels automatische incasso. Bij afsluiting van abonnement vult huurder een machtigingsformulier in met huurder als gemachtigde.

4.2 De hoogte van het abonnementsgeld is afhankelijk van het soort abonnement.

4.3 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

4.4 Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en was instructies bij het gehuurde goed op te volgen.

4.5 Huurder heeft recht op 3 maal het gehuurde kostenloos met een ‘ongelukje’ retour te brengen. Onder een ‘ongelukje’ worden beschadigingen aan het verhuurde verstaan, of het niet opvolgen van de was instructies.

4.6 Na deze 3 ‘ongelukjes’ wordt er 25% van de verkoopprijs van het gehuurde in rekening gebracht voor retour met een beschadiging.

4.7 Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder de verkoopprijs van gehuurde aan verhuurder verschuldigd.

4.8 Het is mogelijk een laundry service aan het abonnement toe te voegen. Tegen een vergoeding van €10,- per maand mogen alle geleende items ongereinigd geretourneerd worden. LENA is dan verantwoordelijk voor de reiniging. Deze kosten zullen ook per automatische incasso worden afgeschreven.

5. RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER OVEREENKOMST STRIPPENKAART

5.1  Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en was instructies bij het gehuurde goed op te volgen.

5.2  Er wordt 25% van de verkoopprijs van het gehuurde in rekening gebracht voor retour met een beschadiging.

5.3  De huurperiode van het gehuurde is 5 dagen.

5.4  Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder de verkoopprijs van gehuurde aan verhuurder verschuldigd.

5.5  Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

6. DUUR, BEEINDIGING EN ONTBINDING VAN OVEREENKOMST ABONNEMENT

6.1 Looptijd van een abonnement is minimaal 3 maanden en loopt na deze periode stilzwijgend door. Het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij we een opzegtermijn hanteren van 30 dagen.

6.2 De overeenkomst eindigt door een opzegging (per email: info@lena-library.com / in de library zelf) met inachtneming van 30 dagen opzegtermijn en inlevering van het gehuurde bij verhuurder en de daarop volgende acceptatie van verhuurder ten bewijze waarvan huurder een retourbon kan verlangen.

6.3 Indien het gehuurde niet voor het einde van de huurovereenkomst is ingeleverd, is huurder een boete verschuldigd van €2,- per dag per item.

7. DUUR, BEEINDIGING EN ONTBINDING VAN OVEREENKOMST STRIPPENKAART

7.1  De overeenkomst eindigt door inlevering van het gehuurde bij verhuurder en de daarop volgende acceptatie van verhuurder ten bewijze waarvan huurder een retourbon kan verlangen.

7.2  Indien het gehuurde niet voor het einde van de huurovereenkomst is ingeleverd, is huurder een boete verschuldigd van €2,- per dag per item.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1  De door LENA geleverde zaken blijven eigendom van LENA tot aan de algehele voldoening door de koper van al hetgeen hij aan LENA verschuldigd is.

8.2  Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van LENA is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen.

9. ADMINISTRATIE

9.1 Inzake alle geschillen levert de administratie van LENA volledig bewijs op tussen partijen behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.

10. Aansprakelijkheid

10.1 LENA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LENA.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12. SLOTBEPALING

12.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.